પરીનીતી ચોપરા અને આપ ના નેતા રાઘવની સગાઈની નવી તસવીરો આવી સામે ….જુઓ તસવીરો

મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો પરીનીતી ચોપરા કે જેણે હાલમાજ આપ નેતા રાઘવ ચડ્ડા સાથે સગાઇ કરી લીધી છે અને

Read more